Sagar Rokde
HCL ( 21 LPA )

Shantanu Udapure
Google ( 11LPA )

Vivek Warjurkar
KPIT ( 8 LPA )

Anushree Awachat
TCS ( 3.6 LPA )

Utkarsha Warhade
Cognizant ( 4.5 LPA )

Disha Bhagwat
Accenture ( 4.5 LPA )

Sandeep Singh
Infosys ( 4.5 LPA )

Adesh Gonnade
Capgemini ( 5 LPA )

Rishav Mishra
RMGX ( 4.8 LPA )

Manthan Deshmukh
Cognitive Analytics ( 5 LPA )

Abhay Manmode
Claim Genius ( 4.5 LPA )

Nitin Gour
5Execptions ( 5 LPA )

Bhagyashree Anchalwar
Amdocs ( 4 LPA )

Priya Doke
Perficient ( 4.5 LPA )

Rohit Gomkar
Infosys ( 5.5 LPA )

Sail Nimkar
TCS ( 4.5 LPA )

Nilkanth Bhagat
CitiusTech ( 5 LPA )

Abhijit Bhoge
GETONCRM Solutions ( 3.5 LPA )

Vijay Barapatre
APTOnline ( 6 LPA )

Meena Sahu
Infosys ( 4.5 LPA )

Ayush Kaithe
Wipro ( 4 LPA )

Ashish Wanker
MindNerves ( 5.5 LPA )

Gitesh Kawale
ASk-EHS ( 4.5 LPA )

Suyog Parate
HyTechPro ( 4 LPA )

Pranay Parate
Bajaj Finance ( 5 LPA )

Durgesh Rokade
Great Place IT Services ( 4.5 LPA )

Himanshu Barapatre
StackMint ( 4 LPA )

Divya Bhoyar
HIC Global ( 3.5 LPA )

Namrata Rajurkar
HIC Global ( 3.5 LPA )